POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

P.P.H. ARGON ZDZISŁAW TOMZIK

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), Zdzisław Tomzik prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARGON Zdzisław Tomzik, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 5731629761, REGON: 150245082, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących w związku z tym prawach.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdzisław Tomzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARGON Zdzisław Tomzik, przy ul. Szkolna 258, 42-261 Starcza, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 5731629761, REGON: 150245082 (dalej jako: „ARGON”).

Dane kontaktowe ARGON:

adres e-mail: biuro@argon-lampy.pl

adres firmy: ul. Szkolna 258, 42-261 Starcza

Ochrona danych osobowych w ARGON odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Dane osobowe traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ARGON przetwarza następujący zakres danych osobowych:

Imię, nazwisko, Nazwa Firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny i do wystawienia faktury, NIP, REGON.

Dane te są pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. ARGON przetwarza dane osobowe w celach:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez ARGON – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązania problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ARGON – (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. obsługi próśb klientów, które do nas kierują (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. podatkowych i rachunkowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. zapewnienia obsługi usług płatniczych (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
  8. przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  9. wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów dla stałych klientów (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z ARGON.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Odbiorcami danych osobowych oprócz ARGON będą: podmioty dostarczające usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalności ARGON.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia („prawo bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@argon-lampy.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H. ARGON Zdzisław Tomzik moich danych osobowych”.

Powyższe uprawnienia można wykonać, gdy:

a)   w odniesieniu do żądania sprostowania danych:

·      zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)   w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

·      Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez P.P.H. ARGON;

·      cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;

·      zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

·      Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

·      dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

c)   w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

·      zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

·      Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

·      Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;

·      lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)   w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

e)   Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w P.P.H. ARGON jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@argon-lampy.pl

P.P.H. ARGON przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej Umowy sprzedaży oraz procedur reklamacyjnych i gwarancyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Mamy także prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, tj. szyfrowanie danych, mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, a w zamówieniach Twoje dane po okresie 3 miesięcy ulegają anonimizacji (są zapominane) dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ARGON z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

1.    Podczas przeglądania stron www.argon-lampy.pl są używane pliki „cookies“, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn

2.  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane pliki „“cookies““ są bezpieczne dla urządzeń Klienta.

3.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

4.    Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Administratorem narzędzi analitycznych Goodle Analytics jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

5.    Administrator wykorzystuje pliki „cookies“ także w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:  https://www.facebook.com/help/cookies

6.    Administrator wykorzystuje pliki „cookies“ także w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388

7.    Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać asady krozystania z plików „cookies”

8.    Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

9.    Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz P.P.H. ARGON w celu optymalizacji działań.

10. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c.    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

12. Ograniczenie stosowania plików „“cookies““, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

13. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.