mobile-menu-btn

RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), Zdzisław Tomzik prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARGON Zdzisław Tomzik, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 5731629761, REGON: 150245082, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących w związku z tym prawach.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdzisław Tomzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ARGON Zdzisław Tomzik, przy ul. Szkolna 258, 42-261 Starcza, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 5731629761, REGON: 150245082 (dalej jako: „ARGON”).

Dane kontaktowe ARGON:

adres e-mail: biuro@argon-lampy.pl

adres firmy: ul. Szkolna 258, 42-261 Starcza

Ochrona danych osobowych w ARGON odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Dane osobowe traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ARGON przetwarza następujący zakres danych osobowych:

Imię, nazwisko, Nazwa Firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny i do wystawienia faktury, NIP, REGON.

Dane te są pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. ARGON przetwarza dane osobowe w celach:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez ARGON – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązania problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ARGON – (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. obsługi próśb klientów, które do nas kierują (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. podatkowych i rachunkowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. zapewnienia obsługi usług płatniczych (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
  8. przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  9. wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów dla stałych klientów (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z ARGON.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Odbiorcami danych osobowych oprócz ARGON będą: podmioty dostarczające usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalności ARGON.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia („prawo bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@argon-lampy.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H. ARGON Zdzisław Tomzik moich danych osobowych”.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ARGON z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.